Приче

Кто живет на Улице голодных?

Предметом исследования в данной работе являются неофициальные урбанонимы, в частности  годонимы (от греч. ὁδὸς – путь, дорога, улица, русло), которые, по мнению Лукьяновой, являются одной из самых примечательных групп городских номинаций.

Цель нашей работы – провести анализ неофициальных урбанонимов города Белград, опираясь на уже проведенный анализ Т. А. Голиковой в исследовательской работе Официальные vs. неофициальные годонимы Москвы: модели трансонимизации (2014). На основе опроса, сделанного в начале мая 2022 года, в котором участвовало 150 респондентов, мы проанализировали, как урбанонимы Белграда формируются, какая модель их формирования самая частотная и почему и насколько эти урбанонимы распространены, а также от чего зависит их употребление.

Модели, которые выделяет Голикова в годонимии города Москвы и которые мы обнаружили в сербском языке, следующие:

− переименования, обусловленные определёнными событиями в истории города: Митићева рупа, Нови мост, Градић Пејтон

− переименования, обусловленные внешним видом или свойствами официального годонима: Улица гладних/Улица хране/Булевар хране/Хас Вегас; Круг двојке; Силиконска долина; Мала Колумбија и т.п.

− переименования, обусловленные наличием выдающегося, значимого или приметного объекта на территории, (уже) названной официальным годонимом: код коња, код Вука, Франш, код Баније, код Москве, Машин мајдан, код Политике и т.п.

− переименования, обусловленные фонетическим сходством с официальным годонимом: Мунзе, Ча ча ча, Дорчол

− переименования, обусловленные структурно-семантическим упрощением официального годонима: Студењак, Зелењак, Панчевац, Калиш,Скадарлија, Бежанија, Чубура, Батаја, Цветко и т.п.

− переименования, обусловленные сокращением структурного состава составных наименований: Кнез, Зелени, У булевару, На кеју, Брдо, Храм, Степа, Медак,  на Ташу, Јаку Буку, Обилићев, Бурма и т.п.

Надо заметить, что для некоторых менее известных неофициальных урбанонимов нельзя с уверенностью сказать, к какому официальному урбанониму они относятся. Так, например, среди ответов в нашем опросе является урбаноним код чесме, который можно отнести либо к фонтану «Чукур-чесма», либо к фонтану «Делијска чесма». В связи с этим,  среди ответов нашего опроса является также урбаноним код фонтане, относящийся к фонтану возле Студенческого города в районе Новый Белград, или к фонтану на Улице князя Михаила, или же к фонтану перед гостиницей «Москва». Несмотря на это замечание, оба неофициальных названия мы включили в группу переименований, обусловленных наличием выдающегося, значимого или приметного объекта на этой территории.

На основе сопоставительного анализа моделей трансонимизации неофициальных годонимов т.е. урбанонимов Москвы, которые выделяет Т. А. Голикова (2014), и моделей трансонимизации неофициальных годонимов, т.е. урбанонимов Белграда, которые собраны на основе результатов опроса, мы приходим к выводу, что наиболее распространенная модель трансонимизации неофициальных годонимов/урбанонимов в русском и сербском языках совпадает − это упрощение. По сопоставлению с русскими неофициальными урбанонимами замечено отсутствие в нашем корпусе двух моделей образования: наименований, обусловленных метафорическим переносом, и наименований, обусловленных адъективацией официального годонима. Этот факт, конечно, не может свидетельствовать об их полном отсутствии в сербском языке.

В нашем исследовании мы также пришли к выводу, что в сербском языке существует подмодель переименования, обусловленного фонетическим сходством с официальным годонимом, т.е. урбанонимом, заключающаяся в метатезе внутри преимущественно двусложных слов. Эта метатеза слогов в слове в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине известна как шатровачки говор. Такая речь представляет собой жаргон, характерный для большой городской среды (Белград, Нови-Сад, Загреб, Сараево), который использует молодежь в неофициальном разговоре. Таким образом появились слова: ћепи – пиће, билде – дебил, репа – паре; Лошми – Милош, Лекса –Алекса и т.д. Что касается топонимов, кроме примера, отмеченного в нашем опросе – Мунзе, еще можно услышать и Ћордол от Дорћол, названия одного района в центре Белграда. Помимо этих двух неофициальных названий не замечены другие, и поэтому мы считаем, что этот способ образования пока нельзя выделять как отдельный, а как подмодель наименования, обусловенного фонетическим сходством с официальным годонимом, т.е. урбанонимом.

Литература:

  1. Голикова Т. А. Официальные vs. неофициальные годонимы Москвы: модели трансонимизации // Научный диалог. Филология. Педагогика. 2014. № 9 (33).
  2. Клименко Е. Н. Неофициальная ономастика современного города (на примере г. Екатеринбурга) // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2011. № 6 (101). Выпуск 9.
  3. Лукьянова Д. В. Неофициальная урбанонимия в коммуникативном пространстве города (на материале гг. Красноярска и Новосибирска) // Красноярск: Сибирский федеральный институт, 2018.
  4. Мезенко А. М. Урбанонимия как язык культуры // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Филология. Социальные коммуникации. 2011. Т.24 (63). № 2. Часть 1.
  5. Радовић С. Градски текст и топонимија и конструкција локалног идентитета // Београд: Филозофски факултет, 2012.
  6. Рељић М. О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект) // Јужнословенски филолог. 2016. Kњ. LXXII. Св. 1–2.
  7. Ћосић П. Правила жаргонске метатезе // Гласило Матице српске за културу усмене и писане речи. 2004. Година VIII. Бр. 19−20.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *